Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Staff yr Heddlu

Rhydyn yn chwilio am aelod newydd o'r tim i ymweld â lleoliadau trosedd, lleoliadau trosedd tybiedig, neu ddigwyddiadau eraill a’u harchwilio a chasglu, cofnodi a chadw unrhyw beth sydd neu a allai fod o natur a gwerth tystiolaethol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho y Ffurflen Gais Rhan B

 

 

LleoliadYstrad Mynach
Cyflog

£ 24813 – £29,307 +(12% Shift allowance)

Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

02/05/2018 @ 12:00 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rhoi prosiectau ar waith o fewn y Strategaeth Ystadau gan gynnwys y gwaith o gomisiynu a datgomisiynu pob safle. Rheoli'r cyllidebau comisiynu a datgomisiynu er mwyn sicrhau y caiff strategaeth ei darparu i safon uchel unol â'r rhaglen y cytunwyd arni.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais 

 

LleoliadPencadlys y Heddlu, Cwmbran
Cyflog£27,519 - £29,307
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd cau02/05/2018 @ 12:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 Sicrhau bod y Comisiynydd wedi ymgysylltu’n llwyr â phob gr?p rhanddeiliaid ar lefel genedlaethol a lleol, dylanwadu ar y cyfeiriad strategol a gwaith gweithredu polisi wrth gysylltu  strategaethau cyfathrebu mewnol ac allanol Heddlu Gwent, creu strategaeth gyffredinol sydd yn cyd-fynd â’r Cynllun Heddlu a Throseddu.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

 

Lleoliad Headquarters
Cyflog£42,917 - £45,889
Oriau37 awr yr wythonos
Dydd Cau02/05/18 @ 12:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Cefnogi gwaith y Prif Swyddog Cyllid i ddarparu cyngor rheoli cyllid strategol ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol. Bod yn gyfrifol am reoli a datblygu gallu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth gomisiynu gwasanaethau a datblygu partneriaeth gan sicrhau bod dull comisiynu cyson, sy’n seiliedig ar ganlyniadau a gwaith partner ar waith.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

 

Lleoliad Headquarters
Cyflog£36,936 - £39,917
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau02/05/2018 @ 12:00


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

  • Parcio am ddim
  • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
  • Pecyn lles effeithiol
  • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
  • Cynllun talebau gofal plant
  • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
  • Prawf llygaid â chymhorthdal
  • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Mae'r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yn awyddus i benodi person llawn cymhelliant gyda'r sgiliau a'r profiad cywir i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Bydd y person a benodir yn gyfrifol am sicrhau bod y Comisiynwyr yn cydymffurfio â'r rheoliad newydd o ran eu polisïau a'u trefniadau rheoli gwybodaeth.

Mae hon yn swydd am gyfnod penodol o 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithredu yn unol ag egwyddorion gweithio ystwyth er mwyn darparu gwasanaeth i'r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru.

Nodir manylion y rôl a'r sgiliau gofynnol ym mhroffil y rôl a'r fanyleb person atodedig.

Os ydych yn credu bod gennych y sgiliau i weithredu yn y maes arbenigol hwn hoffem glywed gennych.

Mae rhagor o wybodaeth am Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru ar gael drwy'r dolenni canlynol.

 

Dyfed-Powys     http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/

Gwent                 http://www.gwent.pcc.police.uk/

Gogledd Cymru                http://www.northwales-pcc.gov.uk/cy/Hafan.aspx

De Cymru            http://www.southwalescommissioner.org.uk/cy/

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lleoliad Cymru
Cyflog£27,680 - £32,124
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 23/04/2018 am 12:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Caffael i rheoli contractau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau tra'n darparu gwasanaeth caffael proffesiynol i'r Heddlu. Trwy ddefnyddio dulliau arloesol o gaffael a gweithredu dulliau cyflwyno newydd i gyflawni arbedion wedi'u targedu a gwerth gorau wrth gaffael.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Location:

Pencadlys Y Heddly, Cwmbran

Salary

£31,053 - £33,597

Hours

 37 awr yr wythnos

Closing date

02/05/2018 am 12yh

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr