Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

 

Cyfleoedd i Brif Arolygwyr Drosglwyddo i Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn falch o gyhoeddi ei fod yn recriwtio ar hyn o bryd, ac yn annog ceisiadau gan y canlynol:

Y rhai sy'n gwasanaethu fel Prif Arolygwyr ar hyn o bryd ac sy'n chwilio am gyfleoedd newydd ar yr un rheng. .

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm arwain ymrwymedig a blaengar i warchod a rhoi sicrwydd i gymunedau Gwent. Rydym yn chwilio am arweinwyr rhagorol sy'n gallu arwain timau yn strategol i wella perfformiad a hyder y cyhoedd yng nghymunedau Heddlu Gwent.

Fel un o'r pedwar heddlu yng Nghymru, mae gennym gymysgedd amrywiol o amgylcheddau gwledig a threfol ac rydym yn deall heriau plismona heddiw. Gyda chymysgedd o fywyd dinesig a golygfeydd gwledig, dyma un o'r lleoedd gorau y gallech ddewis byw a gweithio ynddo.

Os ydych yn barod am her ac mae gennych amrywiaeth o sgiliau i'w cynnig i'n Heddlu, beth am wneud cais i drosglwyddo i Heddlu Gwent?

Gofynnir i'r rhai sydd yn Heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref wneud cais a rhaid iddynt fod yn Brif Arolygwyr parhaol. Bydd gofyn i bob ymgeisydd ddangos cymhwysedd ar ei reng bresennol drwy gyflwyno ei Adolygiad o Berfformiad a Datblygiad diweddaraf

Bydd y broses gwneud cais yn cau ar 24 Ionawr 2018

Bydd y cyfweliadau a'r cyflwyniadau yn cael eu cynnal ar y 5ed, 6ed a 7fed Chwefror 2018.

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Canolog (centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk) a gallwn drefnu bod Prif Uwcharolygydd yn cysylltu â chi.

Bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o dri maes cymhwysedd y fframwaith o dan Lefel 2 ar y ffurflen gais.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael eu fetio a chynnig geirdaon a llwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau ac Archwiliad Iechyd.

Dylai unrhyw un sydd am wneud cais anfon e-bost i centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk erbyn y dyddiad cau os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer y cyfweliad yn nodi'r hyn sydd ei angen arno.

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gais

Dylid e-bostio pob cais sydd wedi'i gwblhau i: centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk

Mae Gwent yn ardal amrywiol yn ddiwylliannol ac, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn llawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a gr?p ethnig.

 

Swyddogion Heddlu (Sgoriau Trosglwyddo Canolfannau Asesu) Recriwtio

Lleolir yn: Heddlu Gwent | Yr Heddlu cyfan

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

 Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gydag un o Heddluoedd y Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH).
 • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich asesiad yn y ganolfan o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn Hydref 2016).
 • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob isafswm sgôr gael ei gyflawni hefyd).
 • Rhaid bod ymgeiswyr yn dal trwydded yrru llaw lawn, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i:

centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm I cynorthwyo'r gawith o ymchwilio I raglan hyfforddiant gwrthefyll trawma Heddlu Gwent a'i chyflwyno.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadVantage Point, Cwmbran
Cyflog£31,053 - £33,597
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

24/01/2018 @ 12:00 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Cynorthwy-dd Gweinyddol I ddarparu amrywiaeth o ysgrifenyddol a gweinyddol cefnogi cyflenwi llwyddiannus ac ymchwil y rhaglen cydnerthedd trawma. 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Vantage Point
Cyflog£17,943- £19,122
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau07/02/7 am 12 hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â'n Uned Ymwchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd. Byddwch yn ymweld â lleoliadau trosedd, lleoliadau trosedd tybiedig, neu ymweld â ddigwyddiadau eraill a'u harchwilio. Byddwch yn casglu, cofnodi and chadw unrhyw beth sydd neu a allai fod o natur a gwerth tystiolaeth.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Dychwelwch y rhan A a B gan ddefnyddio 'Microsoft Word' i CentralRecrutiment@gwent.pnn.police.uk

Lleoliad Ystrad Mynach
Cyflog£24813-£29307 ynghyd â lwfans sifft
Oriau 37 awr yr wythnos (ynghyd â lwfans sifft 12.5%, penwythnos gweithio ac ar alwad)
Dydd Cau24/01/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn eisiau Gweinyddwr Datblygu Gwasanaethau I ymuno a'r tim I roi cymorth i'r Adran Datblygu ac yn darparu dadansoddiad o'r data, gynhyrchu adroddiad, gweinyddol a chydlynu cymorth.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£17,943- £19,122
Oriau37 awr yr wythnos
Cyfnodcyfnod penodol 18 mis
Dydd Cau31/01/2017 am 12 hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Prynu a Thaliadau i cyflawni swyddogaethau Prynu a Thaliadau yn economaidd, effeithlon ac effeithiol, er mwyn sicrhau bod yr Heddlu a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn manteisio’n llawn ar yr Adnoddau.

Lawrlwytho proffil y rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadVantage Point, Cwmbran
Cyflog£17943- £19122
Oriau30 awr yr wythnos  
Dydd cau31/01/2017 12yp hanner dydd. 


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ymuno â'n uned Ymchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd i darparu rheolaeth weithredol ar gyfer Ymchwilwyr Safle Trosedd lleol a rhanbarthol i sicrhau bod modiwl gweithredu effeithiol ac effeithlon yn cael ei gynnal er mwyn cynorthwyo anghenion yr heddlu a’r rhanbarth.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

 

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£30,180 - £31,938
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau24/01/2018 am hanner dydd

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Bydd Dechnegydd Digidol rheng flaen yn cadw offer ymchwiliad digidol rheng flaen Heddlu Gwent unol ag ISO 17025 gofynion

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£19521 - £21618
Oriau37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau24/11/2017 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

 

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm er mwyn sicrhau darpariaeth effeithiol ac effeithlon o allu cydnabod plât rhif awtomatig (ARCA) i gefnogi cyflawni gweithredol ar draws y rhanbarth Gwent.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadPencadlys, Cwmbran
Cyflog£21,999 - £24,030
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 24/01/2018 am 12 hanner dydd

Am fwy o manylion am y rôl cysylltwch â rheolwr Lee Ford Lee.Ford@Gwent.pnn.police.uk

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth Prosiectau i rhoi cymorth cynhwysfawr i’r rhai sy’n gyfrifol am gyflwyno newidiadau busnes a gwelliannau effeithlonrwydd drwy ddefnyddio technegau a dulliau cydnabyddedig i fesur a gwerthuso buddiannau busnes. 

Lawrwytho Proffil y Rôl 

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

Lleoliad Pencadlys Heddlu Gwent, Cwmbran
Cyflog£21,999- £24,030 (pro rata)
Oriau37 awr
Dydd Cau31/01/2017 am 12 yp hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr