Edrych yn ôl dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd...

Ynghyd â'n cydweithwyr mewn gwasanaethau brys eraill roedd cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn un prysur i ni!

Er mwyn rhoi syniad i chi o'r hyn rydym wedi bod yn ei wneud, gwnaethom ymateb i 3869 o alwadau rhwng 24 Rhagfyr a 1 Ionawr. Roedd y mwyafrif ohonynt yn ymwneud â 'diogelwch a lles y cyhoedd' gan gynnwys galwadau yn ymwneud â phobl sydd ar goll, digwyddiadau domestig ac ymddygiad amheus.

Roedd ein hunedau dalfa hefyd yn brysur gyda 206 o unigolion wedi'u harestio, gan dreulio amser yn ein celloedd mewn perthynas ag amrywiaeth o droseddau.

Diolch i bob un ohonoch a'n helpodd gyda'n hymholiadau ac am eich cymorth gydag ymchwiliadau sy'n mynd rhagddynt ar yr adeg arbennig o brysur hon.

Rydym ar gael 24/7, os nad oes angen cymorth brys arnoch neu os oes gennych ymholiad cyffredinol ffoniwch 101 ond ffoniwch 999 mewn argyfwng bob amser. 

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd gallwch ddefnyddio ffôn testun i ffonio llinell argyfwng Typetalk ar 18000.

Gan ddymuno blwyddyn hapus, iach a diogel i chi oddi wrth bawb yn Heddlu Gwent.